LARAVEL如何为房间设置颜色

问题描述 投票:-2回答:1

我想为房间设置颜色。我用foreach来展示房间。 1个房间使用foreach来显示会员。

我想为房间设置颜色: 例如:8人,房间是全彩的:橙色 4-7 - 颜色:绿色,<4是蓝色,0人房间坏了:红色。

@foreach($khub as $kb)
          <!-- randcolor -->
          <div class="col-md-1">
            <div class="backgr">
              <div class="chamber" >
                <div class="color">
                  <div class="cchamber" style="margin-left: 10px; padding-top: 10px">
                    @foreach($hopdong as $hd)
                    @if($hd->idphong == $kb->id)
                    <a id="icon"><i id="{{$hd->userid}}" class="glyphicon glyphicon-user"></i></a><div class="div">
                      <div class="avatar">
                        <img id="anhthe" src="image/anhthe.png">
                      </div>
                      <div class="thongtin">
                        <p>{{$hd->sinhvien->FirstName}} {{$hd->sinhvien->LastName}}</p>
                        <p id="award"><i class="fas fa-award"></i> Khen thưởng <b id="taward">02</b></p>
                        <p id="exclamation"><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i> Vi phạm <b id="texclamation">0</b></p>
                      </div>
                    </div>
                    @endif
                    @endforeach
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="nameroom">
                <b><i class="fa fa-pencil fa-fw"></i><a href="admin/khuvuc/phong/{{$kb->id}}">{{$kb->name}}</a></b>
              </div>
            </div>
          </div>
        @endforeach
html laravel
1个回答
0
投票

您应该在控制器上执行操作,以检测它有8,4-7,<4和0的任何位置,然后为每个对象设置颜色属性。它更干净,更好。

热门问题
推荐问题
最新问题