javascript 一段时间后没有更新计时器

问题描述 投票:0回答:1

我测试了一个简单的计时器代码,用于在网站中显示计时器。当我在页面上时,计时器工作正常。但是,当我转到另一个页面或站点时,过了一会儿,当我回到计时器页面时,我发现计时器在间隔内无法正常工作。
假设我离开页面 5 分钟。所以当我回来时,我应该会看到

00:05:00
。但它显示
00:01:00
(周围)。 但如果我不离开页面,它就可以正常工作。
解决办法是什么?

timerElement = document.getElementById("time");
let seconds = 0, minutes = 0, hours = 0;
timerInterval = setInterval(function() {
 seconds++;

 if (seconds === 60) {
  seconds = 0;
  minutes++;

  if (minutes === 60) {
   minutes = 0;
   hours++;
  }
 }

 const formattedTime = `${String(hours).padStart(2, "0")}:${String(minutes).padStart(2, "0")}:${String(seconds).padStart(2, "0")}`;
 timerElement.textContent = formattedTime;
}, 1000);
<h1 id="time"></h1>

即使我将其部署在 github 页面上。但结果是一样的。

javascript html
1个回答
0
投票

这个将在重新激活窗口上完成实际经过时间的工作,在系统待机时不会出现错误

const
 timerElement = document.querySelector('#timer-element')
, Digits2   = t => t<10 ? `0${t}` : t
, showTime   = (h,m,s) => timerElement.textContent = `${Digits2(h)}:${Digits2(m)}:${Digits2(s)}`
, one_Sec  = 1000
, one_Min  = one_Sec * 60
, one_Hour = one_Min * 60
, ZeroTime = new Date().getTime()
 ;
setInterval(()=>
 {
 let tim = new Date().getTime() - ZeroTime
  , h  = Math.floor( tim / one_Hour )
  , m  = Math.floor((tim % one_Hour) / one_Min )
  , s  = Math.floor((tim % one_Min ) / one_Sec )
  ;
 showTime(h,m,s);
 },500);
<h1 id="timer-element"></h1>

如果你更详细一点:看那里

© www.soinside.com 2019 - 2023. All rights reserved.