Numba Cuda 支持任何键值数据结构吗?

问题描述 投票:0回答:1

Numba 有一个

typed_dict
实现,但它似乎仅适用于 CPU 编译的代码。 Numba.cuda 是否支持任何键值数据结构(例如搜索树)?

cuda numba
1个回答
0
投票

不,截至 2023 年 9 月,没有

© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.